Italian Albanian Arabic Chinese (Simplified) English French Hindi Romanian

VZW De Wereld van Migranten

VZW De Wereld van Migranten 

Oprichtingsstatuten  vzw

NAAM, ZETEL en DOEL:

Art.1: De vereniging draagt de naam De Wereld van Migranten, afkorting VWM

De vereniging heeft haar  maatschappelijke zetel in Hazelarenstraat 21    bus 3   2020  Antwerpen.  

Gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Art.2: De vereniging heeft tot doel:

 -Versterking van de banden tussen de mensen van verschillende culturen en , nastreven van een harmonieus samenleving en welzijn.

-Het organiseren en stimuleren van  culturele manifestaties, debatten, infomomenten 

 en  sport evenementen .

-Promoten en bevorderen van  multiculturalisme, tolerantie en vrijheid.

- samenwerking met nationaal en internationaal verenigingen en organisaties die een zelfde doel hebben dan onze vereniging .

- Advies  en begeleiding verlenen aan andere organisaties, individuen en partners op alle vlaken.

- Administratieve ondersteuning van migrantenorganisaties in hun integratieproces .

LEDEN:

Art.3: Het aantal leden is onbeperkt met een minimum van 3 leden.

Art.4: Als lid kan toetreden, ieder natuurlijk persoon die de doelstellingen van de

vereniging onderschrijft en die door de raad van bestuur wordt aanvaard.

Art.5: De leden zijn  lidmaatschap bijdrage verschuldigd voor een bedrag van 50 Euro per jaar , Dit bedrag wordt jaarlijks op de Algemene vergadering vastgesteld.

Art.6: De leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door

schriftelijk  hun ontslag te geven aan de raad van bestuur. Tenzij anders bepaald in de

ontslagbrief, wordt de uittreding effectief op de eerstvolgende vergadering van de raad

van bestuur.

 

ALGEMENE VERGADERING:

Art.7: De algemene vergadering bestaat uit alle actieve leden die stemgerechtigd zijn.

Art.8: De algemene vergadering heeft de volgende bevoegdheden, haar toegekend

door de  wet van 27 juni 1921:

- Wijziging van statuten;

- Benoeming en afzetting van de bestuurders;

- Goedkeuring van de begroting en rekeningen;

- Ontbinding van de vereniging;

- Bestemming van de goederen bij ontbinding;

- Uitsluiting van de leden.

Art.9: De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en neemt haar

besluiten overeenkomstig hetgeen bepaald is in de van de  wet van 27 juni 1921, gewijzigd

door de Wet van 2 mei 2002.

Art.10: De algemene vergadering komt tenminste eenmaal per jaar samen om op

voorstel van de raad van bestuur, over de begroting en de rekeningen te  beraadslagen.

De uitnodigingen vermelden de dagorde en worden ten minste acht dagen voor de vergadering verstuurd.

Art.11: Elk lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen op de algemene

 vergadering. Een derwijze gemandateerd lid mag slechts één lid vertegenwoordigen.

Art.12: De beraadslagingen van de algemene vergadering worden in de notulen

opgenomen, die aan alle leden worden bezorgd.

 

 

RAAD VAN BESTUUR:

Art.13: De raad van bestuur wordt door de algemene vergadering benoemd.

De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur van minimum 3 leden. En enkel

actieve leden van de vereniging kunnen benoemd worden tot lid van de raad van bestuur.

Art.14: De raad van bestuur is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking,

doch met uitsluiting van die bevoegdheden die door de wet of door de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn opgedragen.

Art.15: De vereniging is geldig vertegenwoordigd tegenover derden door een handtekening van de voorzitter.

Art.16: De raad van bestuur kan een afgevaardigde beheerder aanduiden, alsook volmacht toekennen aan derden.

Art.17: De raad van bestuur duidt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, en eventueel elke andere voor de vereniging nuttige functie.

De raad van bestuur wordt benoemd voor een periode van maximum 5 jaar hernieuwbaar.

 

ONTBINDING:

 Art.18: De eigendommen van de vereniging zullen bij ontbinding toe gewezen worden aan een vereniging of organisatie waarvan het sociaal doel best overeenkomt met het doel vande vereniging en die aangeduid is door de algemene vergadering.